Privacy Statement ‘Xin Chao’ 

Via de website xinchao.nl/utrecht worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Xin Chao acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Xin Chao is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. 

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast in augustus 2015. 

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Dit privacy statement is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken. 

Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te handelen:

-NAW gegevens

-Factuuradres

-E-mailadres

-Betalingsgegevens 

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. 

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Wij verzamelen uw:

-E-mailadres 

Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden:

-Per mail

Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.  

 

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registeren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen. 

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. 

Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij u de volgende gegevens:

-Uw NAW gegevens

-Uw telefoonnummer

-Uw e-mailsadres

-Uw betaalgegevens 

Advertenties

Onze dienst vertoont generieke advertenties, waarbij geen persoonsgegevens worden verzameld. 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Vermoedelijk misbruik van en/of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens melden wij bij de autoriteiten. Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor in dit statement genoemde doelen. 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan het privacy statement van deze websites te lezen alvorens van deze website gebruik te maken. 

Wijzigingen in dit privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.